دانشجویان دکتری دانشکده فنی مهندسی

user

پژماناحمد نژاد ساداتی (نمونه پروفایل)

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی شیمی

user

حامد دادخواه

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

سعیدپور جعفر

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

user

عبدالهیونسی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

user

علی احمد پور

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

user

علیمحمدنیا

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

user

فریدسیف اللهی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

مریمزارع آقبلاغ

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

موناشعاعی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

نویدافسری اردبیلی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر


صفحه 1 از 1 صفحه
;