user

فروزان میر مسعودی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

فریبرز طهماسبی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

فرید دادجو

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مرتع و آبخیزداری

user

فرید سیف اللهی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

قادر نعیمی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

قاسم فتحی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه برنامه ریزی شهری و روستایی

user

لیدا عندلیبی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مرتع و آبخیزداری

user

لیلا آقایاری سامیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

لیلا آذرنیوار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

لیلا بالازاده

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

لیلا زنگنه

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه گیاه پزشکی

user

لیلا صباحی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

لیلی حسین پور

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه علوم دامی و صنایع غذایی

user

مائده ربیعی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

مبین سلحشور

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

محمد طهماسبی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مهندسی بیوسیستم

user

محمد علی پورمند

دانشکده علوم
گروه ریاضیات و کاربردها

user

محمد هرنگ زا

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی


صفحه 10 از 14 صفحه
;