user

فاطمه تقوی نیا

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

فاطمه حمزوی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه گیاه پزشکی

user

فاطمه خاکسار

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

فاطمه رئوفی نیا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فاطمه روحی

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

فاطمه محمدی آذر

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه زراعت و اصلاح نباتات

user

فاطمه محمودی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه زراعت و اصلاح نباتات

user

فاطمه مردانه زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فاطمه وطن پرست

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

فرانک جهان بخش

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فرانک حسن پور

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

فرزاد فیضی

دانشکده علوم اجتماعی
گروه باستان شناسی

user

فرشته بادینی

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

فرشته پورقهرمان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه باغبانی

user

فرشته خواجوی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

فرشته عدلی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

فرهاد نخستین علاف

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

فروزان میر مسعودی

دانشکده علوم
گروه فیزیک


صفحه 10 از 15 صفحه
;