user

اعظم سروری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

افشین عزیزی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مهندسی بیوسیستم

user

الناز پیروزی

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

الناز نویدی نیا

دانشکده علوم
گروه ریاضیات و کاربردها

user

الهام شکرزاده فرد

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

الهام صمدی کلخوران

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه زراعت و اصلاح نباتات

user

الهام وصالی کرمانی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

الهامه عبادی

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

الهه بصیرت

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

الهه ممشلی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

user

امید حیدرپور

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه باغبانی

user

اورهان خدایی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

user

اکرم احمدی

دانشکده علوم اجتماعی
گروه مدیریت و اقتصاد

user

ایرج صادقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

ایمانعلی بلواسی

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

بابک بهشید

دانشکده علوم اجتماعی
گروه باستان شناسی

user

بهروز آباد

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

بهزاد فرهنگ

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک


صفحه 2 از 15 صفحه
;