user

پریسا تقی پور نیار

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

پریسا شیخ نواز جاهد

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه زراعت و اصلاح نباتات

user

پریسا نصرالهی

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

پژمان احمد نژاد ساداتی (نمونه پروفایل)

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی شیمی

user

پیام فتح اله

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

پیمان شیخ علیپور

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه باغبانی

user

جابر صالح زاده

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

جعفر چراغعلی زاده

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

جمال سوره

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

جواد صدقی مقدم

دانشکده علوم
گروه ریاضیات و کاربردها

user

چنور محمدی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه برنامه ریزی شهری و روستایی

user

حامد دادخواه

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

حبیب اسمعیلی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

حسن باشکوه اجیرلو

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

حسن بهمنی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

حسن ستایشی نِساز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

حسن مظفری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

حسنعلی کلانتری

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی


صفحه 3 از 14 صفحه
;