user

زینب خسروی

دانشکده علوم اجتماعی
گروه باستان شناسی

user

زینب محمودی

دانشکده علوم اجتماعی
گروه مدیریت و اقتصاد

user

زینب یزدان پناه

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

ژیلا فرزانه

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

سارا صادقی

دانشکده علوم اجتماعی
گروه باستان شناسی

user

ساره ابراهیمی نوکنده

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

ساناز حنیفه زاده

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه زراعت و اصلاح نباتات

user

ساناز محمدی الماس

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

سپیده نوری

دانشکده علوم اجتماعی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

سجاد ابراهیمی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مهندسی بیوسیستم

user

سحر حسن پور

دانشکده علوم اجتماعی
گروه برنامه ریزی شهری و روستایی

user

سحر خوش سرور

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

user

سعید آقاعزیزی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مهندسی بیوسیستم

user

سعید پور جعفر

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

user

سعید ستارنژاد

دانشکده علوم اجتماعی
گروه باستان شناسی

user

سعیده علوی

دانشکده علوم اجتماعی
گروه برنامه ریزی شهری و روستایی

user

سعیده هدایت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

user

سلماز سید جباری

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه زراعت و اصلاح نباتات


صفحه 6 از 15 صفحه
;