user

سیده آسیه خاتمی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه زراعت و اصلاح نباتات

user

سیده زهرا بختی

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

سیده یلدا رئیسی ساداتی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه زراعت و اصلاح نباتات

user

شادی دیلمقانی حسنلوئی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

شاهین لعل عارفی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

شهرام کوثری مهر

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

شیرین احمدی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

user

شیما بورنگ

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه زراعت و اصلاح نباتات

user

شیوا رحیم زادگان

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

user

شیوا ملکی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

صدیقه لایقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

صیاد سیف زاده

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه علوم دامی و صنایع غذایی

user

طاهره کریمی شایان

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

طیبه حسین پور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

طیبه شیخ حسابی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه زراعت و اصلاح نباتات

user

ظریفه بالایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

عباس اصغری شربیانی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

عبدالصمد زاهدی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه گیاه پزشکی


صفحه 7 از 13 صفحه
;