user

فرشته خواجوی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

فرشته عدلی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

فرهاد نخستین علاف

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

فروزان میر مسعودی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

فریبرز طهماسبی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

فرید دادجو

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مرتع و آبخیزداری

user

فرید سیف اللهی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

قادر نعیمی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

لیدا عندلیبی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مرتع و آبخیزداری

user

لیلا آقایاری سامیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

لیلا آذرنیوار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

لیلا بالازاده

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

لیلا زنگنه

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه گیاه پزشکی

user

لیلا صباحی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

لیلی حسین پور

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه علوم دامی و صنایع غذایی

user

مائده ربیعی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

مبین سلحشور

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

محمد طهماسبی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مهندسی بیوسیستم


صفحه 9 از 13 صفحه
;