user

فاطمه مردانه زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فرانک جهان بخش

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فرانک حسن پور

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

فرزاد فیضی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

فرشته بادینی

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

فرشته پورقهرمان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه باغبانی

user

فرشته خواجوی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

فرشته عدلی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

فرهاد نخستین علاف

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

فروزان میر مسعودی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

فریبرز طهماسبی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

فرید دادجو

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مرتع و آبخیزداری

user

فرید سیف اللهی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

قادر نعیمی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

لیدا عندلیبی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه مرتع و آبخیزداری

user

لیلا آقایاری سامیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

لیلا آذرنیوار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

لیلا بالازاده

دانشکده علوم
گروه فیزیک


صفحه 9 از 13 صفحه
;