دانشجویان دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

user

زهرا سادات حسینی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

زینب خسروی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

سارا صادقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

سپیده نوری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

سحر حسن پور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه برنامه ریزی شهری و روستایی

user

سعید ستارنژاد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

سعیده علوی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه برنامه ریزی شهری و روستایی

user

سمانه منصوری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

سمیرا شکر بهجتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

سمیه محمدی حمیدی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

سمیه کیان مهر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

سیاوش عبدالهی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

سید سعید حسینی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

سید مهدی حسینی نیا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

صدیقه لایقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

طیبه حسین پور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

ظریفه بالایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

علی مرادی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی


صفحه 2 از 4 صفحه
;