دانشجویان دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

user

غدرمعلی گرایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فاطمه تقوی نیا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

فاطمه مردانه زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فرانک جهان بخش

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فرزاد فیضی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

فریبرز طهماسبی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

لیلا آقایاری سامیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

لیلا آذرنیوار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

مریم کمالی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

مریم تیموری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

مریم ممی زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

مژگان رستمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

مسیح الله محمدی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

مصیب نریمانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی

user

معصومه قاسمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

user

مهدی عبدی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

مهدیه اسدی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

مهران خالدی پاوه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه باستان شناسی


صفحه 3 از 4 صفحه
;