علی احمد پور

مهندسی برق قدرت - دانشکده فنی مهندسی

بیوگرافی

فارغ التحصیل ممتاز در رشته مهندسی برق قدرت مقطع کارشناسی از دانشگاه ارومیه، در سال 1393. فارغ التحصیل ممتاز در رشته مهندسی برق قدرت «گرایش ماشین های الکتریکی و درایو» مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز، در سال 1395. دانشجوی برتر (رتبه اول) مقطع دکتری تخصصی در رشته مهندسی برق قدرت.

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

طراحی ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتور

طراحی، مدل سازی و تحلیل انواع ماشین های الکتریکی دورانی و خطی در محیط المان محدود نرم افزارهای ANSYS و FLUX

طراحی ماشین های الکتریکی ابررسانا

طراحی، مدل سازی و تحلیل انواع ماشین های الکتریکی ابررسانا

بهینه سازی سیستم های قدرت

بهینه سازی و تحلیل سیستم های توزیع برق با استفاده از الگوریتم های هوشمند در محیط نرم افزار MATLAB

طراحی کنترل کننده

طراحی و مدل سازی انواع کنترل کننده های ماشین های الکتریکی و سیستم های قدرت (ادوات FACTS) در محیط SIMULINK

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها