آزاد کاکه ممی

علوم و مهندسی مرتع - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بیوگرافی

کارشناسی مرتع و آبخیزداری در دانشگاه محقق اردبیلی، کارشناسی ارشد مرتعداری در دانشگاه محقق اردبیلی، دانشجوی استعداد درخشان در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

سیستم اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور

فتوگرامتری

نقشه برداری