اعظم سروری

زبان و ادبیات فارسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بیوگرافی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی پیام نور اردبیل

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه محقق اردبیلی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

بررسی نسبی گرایی اخلاقی در شعر معاصر

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها