آراز سلطانی نظرلو

بیوسیستم، طراحی ماشین های کشاورزی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بیوگرافی

لیسانس ماشینهای کشاورزی از دانشگاه ارومیه 89-85
فوق لیسانس مهندسی بیوسیستم از دانشگاه بو علی سینا همدان92-90
زمینه مطالعه در دوره فوق لیسانس سوخت های تجدید پذیر
مدرس در مدرسه فنی حرفه ای فردوسی شبستر94-96
دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی94

رئیس هئیت مدیره شرکت تخصصی فنی مهندسی امور اراضی و منابع طبیعی شهرستان شبستر از سال 1394
فعالیت در دانشگاه مراغه به عنوان استاد96
تدریس درس ماشینهای کشاورزی در دانشگاه مراغه96

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

آشنایی با نرم افزار متلب

پرورش ماهی های گرم آبی

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و GPS

دوره آشنایی با سموم نسل جدید

کارگاه آموزشی بیوفیول-الکترونیک قدرت در بهره برداری از سیستم های انرژی تجدید پذیر

دوره توسعه هواشناسی کاربردی در عرصه کشاورزی

دوره کاشت و برداشت و عملیات خشک کردن زعفران

آشنایی با نرم افزار unscrambler