اردشیر زمردی

شیمی تجزیه - دانشکده علوم

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

دیفن هیدرامین هیدروکلرید تزریقی،پایداری وناخالصی ها

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها