آرمان امامی

تغذیه دام - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بیوگرافی

If you want to be powerful, educate yourself

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

MS: Windows 7, Configuring

MCPS: Microsoft Certified Professional

MCTS: Windows 7, Configuration

Wordpress

Prestashop

woocommerce