آرمان امامی

تغذیه دام - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بیوگرافی

آرمان امامی

متولد 1362 - تبریز

لیسانس علوم دامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فوق لیسانس علوم دامی گرایش تغذیه دام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

دانشجوی دکتری تغذیه دام در دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر عامل شرکت توسعه و تجهیز صنایع آریو پارس

 

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

MS: Windows 7, Configuring

MCPS: Microsoft Certified Professional

MCTS: Windows 7, Configuration

Wordpress

Prestashop

woocommerce

Social Marketing

Photography