ابوذر صادقی

ژئومورفولوژی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بیوگرافی

متولد سال 1371 روستای قوریجان شهرستان ملکان.

کارشناسی: جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی 1395 - 1391 دانشگاه محقق اردبیلی، کارشناسی ارشد 1397 - 1395 ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی (استعداد درخشان - بدون کنکور) دانشگاه محقق اردبیلی،  دکتری: ورودی 1397 ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی.

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

سیلاب

تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی

مخاطرات جاده ای

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

نرم‌افزار Global Mapper

نرم‌افزار GIS

نرم‌افزار ENVI