چنور محمدی

جغرافیا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها