ابراهیم فیروزی

- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

تحلیل فضاهای جرم خیز و مدلسازی فضایی آن

ترافیک و حمل و نقل

عدالت فضایی

گردشگری شهری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها