ابراهیم فیروزی

- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

سیتوژنتیک گیاهی

طرح های پیشرفته آماری

تنش های Abiotic

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها