حسین افشاری

شیمی تجزیه - دانشکده علوم

بیوگرافی

دانشجوی دکتری: رشته شیمی تجزیه ورودی مهر 1396، گرایش الکتروشیمی، تحت راهنمایی دکتر ماندانا امیری
کارشناسی ارشد: شیمی کاربردی، دانشگاه تبریز
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد: "بررسی غیر فعال شدن کاتالیست های فلزات واسطه بر پایه گاما-آلومینا در فرآیند اکسایش کاتالیستی برخی از
 ترکیبات آلی فرار اکسیژن دار در یک راکتور لوله ای"

مقالات و کنفرانسهای حاصل از این پایاننامه

 

Papers presented:

Study of nano structure Mn/alumina catalyst deactivation through catalytic oxidation of O-VOCs”, the 4th international student conference on advanced science and technology (ICAST 2010), Ege university, Izmir, Turkey.

 “Abatement of benzyl alcohol and methyl ethyl ketone (MEK) from polluted air over nano structure Mn-supported alumina catalyst”, the 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChE 2009), Kish island, Iran.

 Stability and activity of industrial Pd-Ag/alumina catalyst in catalytic combustion of toluene”, The 13th national Chemical Engineering Congress (IChEC13), university of Kermanshah, Kermanshah, Iran, (2010).

 “Study of Catalytic Activity of Nano Structure γ-Al2O3 Catalysts for Complete Oxidation of Isopropyl Alcohol”, The 12th national Chemical Engineering Congress (IChEC12), Sahand university of technology, Tabriz, Iran, (2008).

Publications:

Remediation of Various Nature Oxygenated Volatile Organic Compounds (O-VOCS) by Mn and Cr- Supported γ-Al2O3  Nanocatalysts”, Turkish Journal of Chemistry, 2011, 35, 1-10

 Investigation of activity of nano structure Mn/ γ-Al2O3 catalyst for combustion of 2-propanol, International Journal of Nano science and Nanotechnology, 2010, vol. 6, No.1, 23-30

 Abatement of benzyl alcohol and methyl ethyl ketone (MEK) from polluted air over nano structure Mn-supported alumina catalyst”, Iranian Journal of Chemical Engineering, 2011, Vol. 8, No. 1, 31-37

کارشناسی: شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد

 

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

الکتروشیمی

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها