حامد دادخواه

زلزله - دانشکده فنی مهندسی

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها