حسن باشکوه اجیرلو

مدیریت آموزشی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها