جواد صدقی مقدم

آنالیز ریاضی - دانشکده علوم

بیوگرافی

متولد 1366 در تهران - دوران کارشناسی را ،از سال 85-89 در دانشگاه محقق اردبیلی در رشته ریاضی کابردی گذارنده ام ، کارشناسی ارشد از سال  89-91 در دانشگاه ارومیه در رشته آنالیز ریاضی گذارنده ام و دوره دکتری از سال 93 در دانشگاه محقق اردبیلی به راهنمایی پروفسور نجاتی در رشته آنالیز تابعی آغاز کرده و در مهر 99 به پایان رسانده ام.