آصف خیراندیش

فیزیک - دانشکده علوم

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

اپتیک غیرخطی

دینامیک غیرخطی

نانو اپتیک

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

Fortran

Matlab

Maple

Comsol

Mathematica

Wordpress