مهران خالدی پاوه

- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها