حسن مظفری

ژئومورفولوژی - دانشکده علوم اجتماعی

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

تسلط نرم افزارهای GIS,RS مانند IDRISI,QGIS,ARCGIS, ENVI و مهارت های ICDL که در زمینه ژئومورفولوژی و علم جغرافیا بکار گرفته ام.