اورهان خدایی

فیزیولوژی ورزشی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بیوگرافی

کارشناسی:دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد:دانشگاه تبریز

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

نجات غریق

مربیگری امادگی جسمانی