پیام فتح اله

- دانشکده علوم اجتماعی

بیوگرافی

 :پیام فتح اله اتی کندی

متولد:شهرستان کلیبر(آذربایجان‌شرقی)

سوابق تحصیلیی:

کارشناس:ژئومورفولوژی:دانشگاه زنجان1393 _1389
 
کارشناس ارشد: ژئومورفولوژی(برنامه ریزی محیطی)دانشگاه شهید بهشتی تهران 1394 _1396
 دکتری1399: ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی