دانشجویان دکتری دانشکده علوم

user

آرمان رحمانی نیا

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

آصف خیراندیش

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

آیت نوری

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

اردشیر زمردی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

اصغر عبدالرزاقی

دانشکده علوم
گروه آمار و کاربردها

user

الناز نویدی نیا

دانشکده علوم
گروه ریاضیات و کاربردها

user

الهام وصالی کرمانی

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

الهه بصیرت

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

بی تا آزادبخت

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

پریا همتی اسلاملو

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

پریسا تقی پور نیار

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

پریسا نصرالهی

دانشکده علوم
گروه زیست شناسی، زمین شناسی

user

جابر صالح زاده

دانشکده علوم
گروه شیمی

user

جعفر چراغعلی زاده

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

جواد صدقی مقدم

دانشکده علوم
گروه ریاضیات و کاربردها

user

حبیب اسمعیلی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

حسن بهمنی

دانشکده علوم
گروه فیزیک

user

حسین افشاری

دانشکده علوم
گروه شیمی


صفحه 1 از 4 صفحه
;