دانشجویان دکتری دانشکده فنی مهندسی

user

بهزاد فرهنگ

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

user

پژمان احمد نژاد ساداتی (نمونه پروفایل)

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی شیمی

user

حامد دادخواه

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

سعید پور جعفر

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

user

سهیل سرپرست سادات

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

شاهین لعل عارفی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

عبداله یونسی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

user

علی احمد پور

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

user

علی محمدنیا

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

user

فرید سیف اللهی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

مریم زارع آقبلاغ

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

مونا شعاعی پرچین

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران

user

نوید افسری اردبیلی

دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر


صفحه 1 از 1 صفحه
;