دانشجویان دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

user

اعظم سروری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

ایرج صادقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

حسین پاشائی مرادلو

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

رباب جلیلی ایرانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

رقیه آلیانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

زهرا سادات حسینی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

سمانه منصوری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

سمیه کیان مهر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

ظریفه بالایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

غدرمعلی گرایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فاطمه رئوفی نیا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فاطمه مردانه زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

فرانک جهان بخش

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

لیلا آذرنیوار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

مریم کمالی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

مریم ممی زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

مهدی عبدی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی

user

مهدیه اسدی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی


صفحه 1 از 2 صفحه
;