دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

user

احمد فصیحی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

user

اسد اسدی حسن وند

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

user

الهه ممشلی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

user

اورهان خدایی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

user

جمال سوره

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

حسن باشکوه اجیرلو

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

حسنعلی کلانتری

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

user

حمیدرضا صمدی فرد

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

user

داریوش عظیمی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

رامین غریب زاده

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

رضا محمد زاده

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

سحر خوش سرور

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

user

سعیده هدایت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

user

سلیم کاظمی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

شیرین احمدی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

user

شیوا رحیم زادگان

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی

user

شیوا ملکی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی

user

عباس اصغری شربیانی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی مهندسی عمران


صفحه 1 از 2 صفحه
;