رامین غریب زاده

مدیریت آموزشی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بیوگرافی

متولد: ارومیه - 1371

تحصیلات؛ کارشناسی: دانشگاه ارومیه   کارشناسی ارشد: محقق اردبیلی   دکترا: محقق اردبیلی

عضو جامعه بنیاد ملی نخبگان؛ عضو انجمن مدیریت آموزشی ایران (IEAA)؛ مدرس دوره های آموزشی آمار و نرم افزارهای آماری؛ داور پژوهشی مجلات وزارت علوم و وزارت بهداشت؛ منتخب استعداد درخشان دانشگاه محقق اردبیلی در دوره دکترا.

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

فراتحلیل تحقیقات صورت گرفته در حوزه تعلیم و تربیت

اخلاق حرفه ای و کاری در سازمان های آموزشی

تئوری های مدیریت و رهبری آموزشی

بهزیستی روانشناختی

روش های تحقیق نوین و جامع

اخلاق پژوهشی و کاری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

نرم افزار تحلیل آماری SPSS

نرم افزار تحلیل آماری Lisrel

نرم افزار تحلیل آماری Smart-PLS

نرم افزار تحلیل آماری Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA)

نرم افزار تحلیل آماری Amos