رضا نجفی

- دانشکده علوم

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مهندسی بافت..تمایز سلولهای بنیادی به عضله اسکلتی و قلب وسلول های عصبی

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها