سجاد ابراهیمی

مکانیزاسیون کشاورزی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها