سولماز فیض پور

شیمی فیزیک - دانشکده علوم

بیوگرافی

در سال 1389 وارد دانشگاه محقق اردبیلی در رشته شیمی کاربردی شدم. پس از پایان تحصیلات دوره کارشناسی در سال 1394 از طریق سهمیه استعداد درخشان وارد دوره کارشناسی ارشد در گرایش شیمی فیزیک شدم و در شهریور سال 1396 با موفقیت از پایان نامه خود تحت عنوان :"تهیه و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت های TiO2/Ag2CrO4 تحت تابش نور مرئی برای تخریب چند آلاینده ی رنگی آلی" با راهنمایی های ارزشمند جناب آقای دکتر حبیبی ینگجه، با درجه عالی دفاع کردم. نتیجه این پایان نامه استخراج سه مقاله در مجلات معتبر بین المللی بود . بلافاصله در سال1396وارد دوره دکتری تخصصی شیمی فیزیک شدم و در این مدت یکساله توانسته ام دو مقاله مستخرج از پایان نامه را در مجله معتبر بین المللی با راهنمایی استاد گرانقدر دکتر حبیبی به چاپ برسانم.