سعید ستارنژاد

باستان شناسی - دانشکده علوم اجتماعی

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها