سحر صمدی خانقاه

علوم و مهندسی مرتع - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بیوگرافی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته مهندسی منابع طبیعی، گرایش مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی، گرایش مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی

دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم و مهندسی مرتع، دانشگاه محقق اردبیلی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مدل سازی پراکنش گونه ها

گونه های مهاجم مرتعی

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

نرم افزار Arc GIS

نرم افزار SPSS

نرم افزار PAST

نرم افزار ERDAS Imagine

نرم افزار ENVI

نرم افزار PC Ordination