پریسا تقی پور نیار

فیزیک هسته ای - دانشکده علوم

بیوگرافی

کارشناسی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی - 1388 تا 1392 (دانشجوی استعداد درخشان)

کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای دانشگاه محقق اردبیلی - 1392 تا 1394 (دانشجوی استعداد درخشان)

دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک هسته ای دانشگاه محقق اردبیلی - ورودی 1396

 

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

طراحی حفاظ برای تابش های هسته ای

آشکارسازی و طیف نگاری پرتوی گاما

محاسبات هسته ای با کد شبیه سازی MCNP

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

کدMCNP