آرمین واحدرضایی

ژنتیک و به نژادی گیاهی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بیوگرافی

 آ) دانشجوی استعداد درخشان و رتبه یک در مقطع کارشناسی در رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

ب) دانشجوی استعداد درخشان و رتبه یک در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی اصلاح نباتات گیاهی دانشگاه تبریز

پ) دانشجوی استعداد درخشان و رتبه یک در مقطع دکتری تخصصی در رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه محقق اردبیلی

ت) رتبه دوم بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات شمال غرب کشور

ث) رتبه هشتم بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات کشور

ج) دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1395

چ) عضو هیئت مدیره انجمن علمی اکوفیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1393

ح) مدرس تیم دانشجویی المپیاد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در سال 1396

 

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

جهش های ژنتیکی

مطالعات مربوط به بیان ژن

بیان هترولوگ

ژنتیک گیاهان دارویی

مهندسی متابولیت

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

طرح آزمایش های کشاورزی پیشرفته (شامل طرح های پایه، فاکتوریل، انواع اسپلیت پلات، تجزیه مرکب و طرح های لاتیس )

ژنتیک پیشرفته ( ژنتیک جهش و جهش زایی، ژنتیک باکتری ها، ژنتیک ویروس ها )

بیومتری ( روش های آماری پیشرفته شامل انواع تجزیه رگرسیون، تجزیه همبستگی و تجزیه علیت )

ژنتیک کمی

ژنتیک جمعیت

روش های آماری چند متغییره (شامل روش تجزیه کلاستر یا خوشه ای، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه تابع تشخیص، تجزیه همبستگی کانونیک و ... )

ژنتیک مولکولی ( بیان ژن در یوکاریوت ها وپروکاریوت ها)

کاربرد کامپیوتر در آنالیز های آماری

آنالیز و مطالعات آمار زیستی

اصول به نژادی

مطالعات مربوط به تنش های غیر زیستی (تاثیر تنش بر ریشه و اندام های هوایی)

انواع نرم افزار های آماری شامل ( MSTAT-C ، SPSS و .... )

ژنتیک بیومتری (تجزیه های کارولینای شمالی، دی الل، تجزیه میانگین و واریانس نسل ها و ...)

ژنومیکس ( آماری، عملکردی و ساختاری)