زینب السادات بایگان

مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بیوگرافی

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها