زینب خسروی

- دانشکده علوم اجتماعی

بیوگرافی

مدرک کارشناسی در رشته باستان شناسی از دانشگاه دولتی شهرکرد سال 1387 با معدل 17/60

مدرک کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و زبا نهای باستانی از دانشگاه بوعلی سینا همدان سال1389 با معدل 19/16

مدرک کارشناسی ارشد در رشته باستان شناسی از دانشگاه محقق اردبیلی سال 1393 با معدل 18/23

زمینه تحقیقاتی دوره دکتری

پدیدارشناسی و هرمنوتیک

مقالات

مهارت ها و توانمندی ها

زبان انگلیسی، زبان فرانسه و آشنایی با زبان آلمانی

نرم افزار اتوکد 2 بعدی و corel

زبانهای باستانی (فارسی باستان، اوستا، پهلوی کتابی، پهلوی کتیبه ای، پهلوی مانوی)